Magazinimi DISTRIBUCIONI

Siguria, efikasiteti dhe cilesia jane vlerat themelore qe nje produkt te behet pjese e preparateve IMI FARMA! Eksperienca qe ka fituar ne mbi 2-dekada shperndarje ben qe IMIFARMA te jete nder distributoret kryesore ne Shqiperi duke mbuluar keshtu sektore shendetore ne te gjithe territorin. Ne shperndarje parimet baze per IMIFARMA jane:

Ruajtja e cilesise - Shpejtesi - Korrektesi

Perkujdesi ndaj klientit, plotesimi i te gjithe nevojave qe ka tregu dhe disponibiliteti ne ndihme te te tjereve ka bere qe IMIFARMA te jete kompani bashkepunuese me te gjithe institucionet shendetesore publike apo private ne Shqiperi.
Imi Farma shperndan medikamente ne te gjithe Shqiperine per kliente te saj si distributor dytesore, farmaci apo spitale private ose shteterore. Imi Farma furnizon:
10 shperndares kryesor farmaceutik dytesore (ne 20 ne total)
300 farmaci private (ne 1500 ne total)
41 farmaci spitalore
10 klinika private

Farmacite e rrjetit IMI FARMA (te shperndara ne zona te ndryshme te Tiranes)
E gjithe veprimtaria e saj mbeshtet te gjitha ligjet, normat dhe rregullat ne fuqi. Medikamentet importohen, ruhen dhe shperndahen sipas standarteve bashkekohore ne kushtet e percaktuara ne normat e mira te ruajtjes dhe shperndarjes se barnave. Bazuar ne zbatimin e ketyre normave Imifarma posedon 2-magazina per ruajtjen e barnave: Tirane dhe (Xhafzotaj) – Durres. Te dyja magazinat jane te pajisura me teknoligjine bashkekohore te cilat mundesojne zhvillimin e punes ne kushte te pershtatshme. Medikamentet qe importohen vendosen sipas normave ne fuqi ne hapesira te caktuara, te kualifikuara dhe monitoruara. Sistemi i ngritur per ruajtjen e cilesise te medikamenteve ka sjell qe IMI FARMA te dal e suksesshme ne te gjitha kontrollet e ushtruara nga Kompanite Mbajtese te Autorizimit per Tregtim si dhe organet kopetente te shtetit tone.
Punonjesit te trajnuar per veprimtarine qe duhet te ndjekin gjate procesit te punes kryjne punen me devotshmeri dhe miresjellje kundrejte te gjithe klienteve te kesaj kompanie.
Për një kompani me emer si IMI FARMA stafi përgjegjes per ceshtje rregullatore ka nje rol te rendesishem ne ngritjen e besueshmerise profesionale te partnereve tane dhe kujdesin ndaj pacienteve. Nje produkt Farmaceutik para se të hidhet në treg duhet të regjistrohet sipas ligjit.
Personeli pergjegjes per regjistrimet e medikamenteve dhe farmakovigjilencen trajtohen per te gjitha procedurat e punes qe duhet te ndjekin, procedura te cilat lidhen me regjistrimin e produkteve te reja, pergatitjen e dosjeve të produktit dhe sigurimin e dokumentacionit te nevojshem per importimin, shitjen dhe shperndarjen e produkteve farmaceutike.

Per cdo informacion apo nevoje ne lidhje me preparatet tona na kontaktoni ne numrat e meposhte: Nevoja per produktet IMIFARMA:
Tel: 00355 4 22 15 600
Tel: 00355 4 22 31 700
e-mail: imi@imifarma.com

Ruajtja e cilesise apa Raportimi i efekteve anesore apo ngjarje te padeshiruara nga produktet tona:
Besa Resulaj
email: besaresulaj@imifarma.com
Tel: 00355 676018712
.SHPERNDARJE

2 dekada Eksperience ne distribucion bejne qe IMIFARMA te mbuloje te gjithe territorin shqiptar

Me shume

PRODHIM

IMIFARMA zoteron tre linja prodhimi dhe prodhon barna humane, veterinare dhe suplemente....

Me shume

KOZMETIKE

IMI FARMA eshte e vertifikuar per shperndarjen e produkteve Yves Rocher ne Shqiperi

Me shume

VETERINARI

IMI FARMA e pajisur me teknologjine me te fundit farmaceutike per prodhimin e barnave veterinare

Me shume

Te rejat e fundit  •   Imi - Farma Sh P K. Isuf Elezi, ,
         Pallatet Colombo II. Tirane, Albania
  •   +355 4 225 1090,   +355 4 221 5500